Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Του Σωματείου με την επωνυμία « ΟGAE GREECE »

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία « ΟGAE GREECE, Τhe official fun club of Eurovision in Greece» (= « Ογκαέ Γκρης, Δε οφίσιαλ φαν κλαμπ οφ Γιουροβίζιον ιν Γκρης» : Το επίσημο κλαμπ θαυμαστών της Γιουροβίζιον στην Ελλάδα)- « Οrganisation générale des amateurs Eurovision de la Grèce » (Οργκανιζασιόν ζενεράλ ντεζ αματέρ Εροβιζιόν ντε λα Γκρες = Γενικός Οργανισμός των Θαυμαστών της Γιουροβίζιον στην Ελλάδα).

Πρόκειται για το επίσημο παράρτημα του Ευρωπαϊκού Δικτύου Σωματείων ΟGAE στην Ελλάδα.

Έδρα του Σωματείου ορίζεται η πόλη της Αθήνας, του νομού Αττικής. Το Σωματείο δύναται να αλλάζει τη διεύθυνσή των γραφείων του εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας, χωρίς τροποποίηση του Καταστατικού του. Για την αλλαγή της διεύθυνσης των γραφείων του αρκεί η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου. Το Σωματείο δύναται να ιδρύει παραρτήματα σε άλλες πόλεις χωρίς τροποποίηση του Καταστατικού του. Για την ίδρυση παραρτήματος αρκεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

Περιγραφή : Το Σωματείο « ΟGAE GREECE » δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του παρόντος σωματείου είναι η υποστήριξη και η προώθηση του θεσμού του Πανευρωπαϊκού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Γιουροβίζιον (Eurovision Song Contest) στην Ελλάδα και του Ελληνικού τραγουδιού στο εξωτερικό. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της συμμετοχής της Ελλάδας στον ετήσιο Ραδιοφωνικό Διαγωνισμό Τραγουδιού OGAE, « OGAE Song Contest » (Ογκαέ Σονγκ Κόντεστ), που διεξάγεται από το 1986 και υποστηρίζεται από τα επίσημα κλαμπ OGAE, καθώς και μέσω των διαγωνισμών « OGAE Second Chance Contest » (Ογκαέ Σέκοντ Τσανς Κόντεστ : αφορά τραγούδια που απέτυχαν να προκριθούν στη Γιουροβίζιον) και «OGAE Video Contest» (Ογκαέ Βίντεο Κόντεστ), καθώς και μέσω άλλων διαγωνισμών που καθορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του Σωματείου.

O OGAE Greece συνεργάζεται με τα ξένα ομώνυμα κλαμπ, ως ένωση προσώπων – μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα – από το 1986, για την πληροφόρηση τόσο των μελών του, όσο και των υποστηρικτών του διαγωνισμού της Γιουροβίζιον και του OGAE. Οι λεπτομέρειες της εν γένει λειτουργίας του Σωματείου που δεν περιγράφονται από το Καταστατικό θα καθορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό που θα συντάσσει το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 3

ΜΕΣΑ

Η ενημέρωση των μελών, όπως και η σχετική προβολή του Σωματείου, επιτυγχάνονται: α) μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του Σωματείου, β) μέσω του περιοδικού που εκδίδει το Σωματείο, γ) με δημοσιεύσεις στο Ευρωπαϊκό περιοδικό « Eurosong News (Γιούροσονγκ Νιούζ), όπως και με κάθε δημοσίευση ή καταχώρηση στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Επίσης με συνεντεύξεις, βιντεοσκοπήσεις, συνεστιάσεις, εκδηλώσεις, διαλέξεις και γενικότερα οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα σχετική με τους Σκοπούς του Σωματείου, όπως αυτοί αναφέρονται στο παρόν Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 4

ΜΕΛΗ

Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε Τακτικά, Επίτιμα και Διακεκριμένα:

Α) Τακτικά Μέλη : Τακτικά μέλη είναι όλα τα μέλη του Σωματείου, των οποίων η αίτηση γίνεται αποδεκτή από το Δ.Σ. και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Κατά τους πρώτους έξι μήνες στους κόλπους του Σωματείου τα νέα μέλη δεν απολαμβάνουν του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Β) Επίτιμα Μέλη : Ο τίτλος του Επιτίμου μέλους αποδίδεται από το Δ.Σ. σε φυσικό πρόσωπο – μέλος του Σωματείου που συνεισέφερε πολύτιμες υπηρεσίες ηθικές ή υλικές. Η απόφαση θα πρέπει να λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

Γ) Διακεκριμένα Μέλη : Ο τίτλος του Διακεκριμένου μέλους αποδίδεται από το Δ.Σ. σε φυσικό πρόσωπο – μη μέλος του Σωματείου που συνεισέφερε πολύτιμες υπηρεσίες ηθικές ή υλικές, δεν υπέχουν όμως τη θέση τακτικού μέλους ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτών. Η απόφαση θα πρέπει να λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

Το Σωματείο ανακηρύσσει με απόφαση της Γ. Σ., μετά από πρόταση του Δ. Σ., ευεργέτες και δωρητές. Στους παραπάνω χορηγείται αναμνηστικό δίπλωμα, με απόφαση της Γ. Σ.

ΑΡΘΡΟ 5

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Κάθε εγγραφόμενο τακτικό μέλος καταβάλλει ετήσια συνδρομή, το ύψος της οποίας καθορίζεται από το Δ. Σ., εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση και καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλα τα τακτικά και επίτιμα μέλη του Σωματείου. Εισαγωγές νέων μελών γίνονται όλο το χρόνο, η συνδρομή τους όμως καταβάλλεται μετά την έγκριση της αίτησής τους.

ΑΡΘΡΟ 6

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη υποχρεούνται να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, να ψηφίζουν σύμφωνα με το Καταστατικό πάνω σε θέματα της ημερήσιας διάταξης και να συμμετέχουν στις εκάστοτε αποφασιζόμενες κατανομές δραστηριοτήτων, να συμμορφώνονται πιστά με το Καταστατικό, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Δ.Σ., να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες του Σωματείου και να εκπληρώνουν τις χρηματικές τους υποχρεώσεις.

Τα Τακτικά μέλη που έχουν συμπληρώσει έξι μήνες στους κόλπους του Σωματείου έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι και της συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα ψήφου, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις μέχρι την ημέρα της εκλογής και της Γενικής Συνέλευσης, έχουν ελεύθερη διαχείριση της περιουσίας τους και δεν έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα. Δικαιούνται επίσης να ελέγχουν τις πράξεις του Δ. Σ. μέσω των αρμοδίων οργάνων και να αποχωρούν του Σωματείου οποτεδήποτε το επιθυμήσουν.

Η ιδιότητα του μέλους χάνεται ύστερα από έγγραφη παραίτηση (και σε ηλεκτρονική μορφή) που απευθύνεται προς το Δ. Σ., εφόσον αυτή γίνει αποδεκτή από το τελευταίο. Τα αποχωρούντα μέλη δεν έχουν κανένα δικαίωμα στην περιουσία του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 7

ΣΤΕΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Το Δ. Σ. έχει το δικαίωμα:

Α) Στέρησης του δικαιώματος της ψηφοφορίας και της συμμετοχής του στις Γενικές Συνελεύσεις και του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι όταν ένα μέλος καθυστερεί την καταβολή της ετήσιας συνδρομής πέραν των έξι (6) μηνών.

Β) Πρότασης Διαγραφής μέλους όταν αυτό:

1) Δεν επιδεικνύει ενδιαφέρον για την υλοποίηση των σκοπών του Σωματείου ή αντιτίθεται σε αυτούς.

2) Παραβεί το παρόν Καταστατικό και τις αποφάσεις της Γ. Σ. και του Δ. Σ.

3) Ενεργεί βλαπτικά προς το Σωματείο.

4) Προβαίνει σε προπηλακισμούς ή/και εξυβρίσεις άλλων μελών ή/και δόλιες συκοφαντίες και γενικά τηρεί ανάρμοστη συμπεριφορά στα πλαίσια του Σωματείου ή εμπλέκοντας αυτό.

5) Δεν έχει καταβάλει την ετήσια συνδρομή του πέραν του ενός (1) έτους. Στην περίπτωση όμως αυτή η απόφαση θα περιλαμβάνει εύλογο χρόνο τακτοποίησης των εισφορών, μετά από ειδοποίηση του Ταμία. Τα Μέλη που διαγράφονται με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να επανεγγραφούν εφόσον καταβάλουν τη συνδρομή τους.

Πριν από τη διαγραφή του, το μέλος καλείται να παραστεί στη σχετική συζήτηση, εφόσον το επιθυμεί. Η διαγραφή συντελείται μετά από σχετική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των παρόντων και ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 8

ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Πόρους του Σωματείου αποτελούν :

  1. Η ετήσια συνδρομή των μελών που ορίζεται από το Δ. Σ. και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση. Ανέρχεται στο ποσό των τριάντα (30) ευρώ. Τυχόν αύξηση ή μείωση της ετήσιας συνδρομής εξαρτάται από τις ανάγκες του Σωματείου και αποφασίζεται ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. και έγκριση από τη Γ.Σ.
  2. Έκτακτες εισφορές από τις Γενικές Συνελεύσεις, σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης.
  3. Δωρεές και έκτακτες χορηγίες διαφόρων αρωγών μελών και μη. Δωρητές ανακηρύσσονται με απόφαση του Δ.Σ. και έγκριση της Γ.Σ. αυτοί που προσφέρουν ποσά ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ και άνω. Για ποσά άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ ανακηρύσσονται Ευεργέτες σε πανηγυρική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
  4. Εισπράξεις εορτών, συνεστιάσεων, εράνων και λαχειοφόρων αγορών.
  5. Επιχορηγήσεις κρατικών και ιδιωτικών φορέων, οργανισμών και ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού ή από οπουδήποτε αλλού.

ΑΡΘΡΟ 9

ΟΡΓΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Τα όργανα του Σωματείου είναι :

Α) Η Γενική Συνέλευση (Γ. Σ.)

Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ. Σ.)

Γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε. Ε.)

ΑΡΘΡΟ 10

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

            Αποτελεί το ανώτατο κυρίαρχο όργανο του Σωματείου και αυτή αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το παρόν Καταστατικό σε άλλα όργανα και έχει αρμοδιότητα για όλα τα ζητήματα που ανάγονται στην εξυπηρέτηση των σκοπών του. Ακόμη έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα ώστε να εγκρίνει τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ., εποπτεύει και ελέγχει τα όργανα της Διοίκησης, παύει τα όργανα της Διοίκησης, τροποποιεί το Καταστατικό, λαμβάνει απόφαση για τη διάλυση του Σωματείου και επιλαμβάνεται για κάθε θέμα που θα αναπεμφθεί σε αυτήν από το Δ.Σ.

            Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα Τακτικά Μέλη του Σωματείου, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των λοιπών άρθρων αυτού του καταστατικού. Μόνο τα Τακτικά Μέλη μπορούν να λάβουν μέρος στις αρχαιρεσίες της Γ. Σ. Η τελευταία συγκαλείται τακτικά κάθε έτος και έκτακτα, μετά από απόφαση του Δ. Σ. ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής ή μετά από έγγραφη αίτηση του 1/3 των ταμειακώς εντάξει μελών του Σωματείου, η σύγκλησή της, δε, αφορά σε συγκεκριμένα θέματα. Η πρόσκληση στην τελευταία περίπτωση αναφέρει τα προς συζήτηση θέματα.

            Η Γ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή από το νόμιμο αναπληρωτή του, κατόπιν έγγραφης προσκλήσεως των μελών γραπτώς (και σε ηλεκτρονική μορφή) ή δια τηλεφώνου, καθορίζοντας σαφώς το είδος της Γενικής Συνέλευσης (τακτικής ή έκτακτης), τον τόπο, την ημέρα και την ώρα, καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν. Η ανωτέρω πρόσκληση πρέπει να κοινοποιείται τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλισης της Γ.Σ.

            Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίσταται σε αυτήν τουλάχιστο το ήμισυ συν ένα από τα ταμειακώς εντάξει τακτικά μέλη. Η Γ.Σ. μπορεί να λαμβάνει χώρα ταυτόχρονα σε διαφορετικούς τόπους μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως καθορίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό. Αν η συνεδρίαση δεν γίνει ή αν διακοπεί ή αν δεν επιτευχθεί απαρτία, συγκαλείται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση νέα Γ.Σ., με τα ίδια ακριβώς θέματα, την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας. Η δεύτερη Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων μελών. Η Γ.Σ. (σε περίπτωση που δεν υπάρχει ακόμα Δ.Σ.) εκλέγει με ανάταση χειρός Πρόεδρο που διευθύνει τη συζήτηση και Γραμματέα που κρατά τα πρακτικά, τα οποία προσυπογράφει ο πρόεδρος. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή εκείνη που συγκεντρώνει τις μισές συν μία ψήφους των μελών που παραστάθηκαν.

            Στην εκλογο-απολογιστική Γ.Σ. – η οποία γίνεται δύο εβδομάδες πριν από τις εκλογές – υποβάλλονται από το απερχόμενο Δ.Σ. για συζήτηση και έγκριση: α) ο απολογισμός της διαχείρισης περιόδου και β) η έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. Ακολουθεί συζήτηση και ψηφοφορία. Επίσης διαβάζεται φανερά η έκθεση της Ε.Ε. και ορίζεται η Εφορευτική Επιτροπή.

            Οι ψηφοφορίες της Γ.Σ. διεξάγονται με αυτοπρόσωπη παρουσία ή με εξουσιοδοτικό έγγραφο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή και είναι φανερές, εκτός κι αν ζητηθεί να είναι μυστική από τα 2/3 των παρόντων μελών (ζητήματα εμπιστοσύνης προς το Δ.Σ.). Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Κάθε μέλος δικαιούται μέχρι ενός (1) εξουσιοδοτικού εγγράφου. Οι ψηφοφορίες γίνονται με ανάταση χειρός, εκτός αν αποφασίσει η Γ.Σ. κάποιο άλλο τρόπο.

ΑΡΘΡΟ 11

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ-ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ψηφοφορία για την εκλογή του Δ.Σ. και της Ε.Ε. γίνεται κάτω από τον έλεγχο και την εποπτεία της Εφορευτικής Επιτροπής, που αποτελείται από τρία μέλη και εκλέγεται με ανάταση χειρός από τη Γ.Σ. που συνέρχεται για να αποφασίσει για τις εκλογές, δύο εβδομάδες πριν από τη διεξαγωγή τους. Οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. Ο πρόεδρος της Εφορευτικής ανακοινώνει μέσα σε διάστημα εφτά (7) ημερών τον καταρτισμένο πίνακα όλων των υποψηφίων, κατά του οποίου είναι δυνατό να διατυπωθούν ενστάσεις, επί των οποίων αποφασίζει νέα έκτακτη Γ.Σ. την οποία συγκαλεί άμεσα η Εφορευτική Επιτροπή χωρίς να υπάρχει ανάγκη απαρτίας.

            Η Εφορευτική Επιτροπή διενεργεί μετά το πέρας της ψηφοφορίας τη διαλογή των ψηφοδελτίων, τα οποία πρέπει να είναι σε σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον πρόεδρό της φάκελο, καταρτίζει τον πίνακα, υπογράφει το πρακτικό της ψηφοφορίας και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες υποψηφίους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει το αρχαιότερο μέλος από τους ισοψηφήσαντες.

            Κάθε μέλος του σωματείου συμμετέχει στην ψηφοφορία με μία (1) μόνο ψήφο, Η ψηφοφορία είναι μυστική και γίνεται με ψηφοδέλτια. Ο μέγιστος αριθμός σταυρών για την εκλογή Δ.Σ. ορίζεται σε πέντε (5) και από το ψηφοδέλτιο εκλέγονται οι πρώτοι επτά (7) υποψήφιοι που πλειοψήφησαν. Για την εκλογή Ε.Ε., ο μέγιστος αριθμός σταυρών ορίζεται σε δύο (2) και από το ψηφοδέλτιο εκλέγονται οι πρώτοι τρεις (3) υποψήφιοι.

            Τα μέλη του Σωματείου που για συγκεκριμένη αιτία (λ. χ. σπουδές, στρατιωτική θητεία κλπ.) απουσιάζουν εκτός της έδρας του (κι εφόσον το έχουν ήδη δηλώσει) ή διαμένουν εκτός της έδρας του ή αδυνατούν να ασκήσουν αυτοπροσώπως το δικαίωμά τους δύνανται να ψηφίσουν, απευθυνόμενοι προς δύο (2) τουλάχιστον μέλη της ορισθείσας εφορευτικής επιτροπής, δια τηλεγραφήματος, φαξ, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail), γραπτού μηνύματος κινητού (sms) ή επιστολής, αρκεί να αναγράψουν επί αυτών το ονοματεπώνυμό τους, τον αριθμό της Αστυνομικής τους ταυτότητας και να θέσουν την υπογραφή τους.

ΑΡΘΡΟ 12

ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

            Το σωματείο διοικεί Δ.Σ. που αποτελείται από επτά (7) τακτικά εκλεγόμενα Μέλη και περιλαμβάνει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Υπεύθυνο Επαρχίας-Εξωτερικού, τον Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων και τον Υπεύθυνο Εκδηλώσεων και Φεστιβάλ. Εκλέγονται επίσης και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη, τα οποία αναπληρούν τα παραιτηθέντα ή -για οποιοδήποτε λόγο- κηρυγμένα έκπτωτα μέλη του Δ.Σ. Το Δ.Σ. εκλέγεται για δύο (2) έτη από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία πρέπει να συνέλθει εντός του μήνα Οκτωβρίου, κάθε δεύτερου έτους.

            Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής, ο οποίος εν τω μεταξύ κρατά το ταμείο του Σωματείου, συγκαλεί τους εκλεγέντες εντός οκτώ (8) ημερών από τις εκλογές, προκειμένου να συσταθούν σε σώμα. Μέχρι να αναλάβει τα καθήκοντά του το νέο συμβούλιο, εξακολουθεί να διοικεί το παλιό με περιορισμένες όμως αρμοδιότητες που θα οριστούν από τον εσωτερικό κανονισμό του σωματείου. Το απερχόμενο Δ.Σ. παραδίδει τη διοίκηση του Σωματείου μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συγκρότηση του νέου. Σε περίπτωση που το παλιό Δ.Σ. αμελεί ή αρνείται να παραδώσει στο νέο, το τελευταίο αναλαμβάνει τη διοίκηση και ειδοποιεί τη δημόσια αρχή που το εποπτεύει στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Τότε τα μέλη του παλαιού Δ.Σ. ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον για κάθε ζημιά του Σωματείου. Οι θέσεις που θα καταλάβει κάθε ένας από τους επιτυχόντες καθορίζεται με μεταξύ τους ψηφοφορία, ξεκινώντας από τον πρώτο επιτυχόντα ο οποίος ανακοινώνει τη θέση που επιθυμεί να καταλάβει. Στη συνέχεια, ακολουθούν ο δεύτερος και ούτω καθ’εξής. Σε περίπτωση που περισσότερα από δύο άτομα ενδιαφέρονται για μία θέση, όποια κι αν είναι αυτή, γίνεται ψηφοφορία, με ανάταση χειρός. Σε περίπτωση ισοψηφίας, επικρατεί το παλαιότερο μέλος. Στην όλη διαδικασία προεδρεύει ο πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής. Αμέσως μετά, ο νέος πρόεδρος ανακοινώνει πανηγυρικά τις θέσεις του καθενός από τα επτά μέλη του Δ.Σ.

Οι υποψήφιοι του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής παρουσιάζουν την υποψηφιότητά τους γραπτά ή προφορικά στο διάστημα των εφτά (7) ημερών που ορίζει η Εφορευτική Επιτροπή μετά την εκλογο-απολογιστική Γ.Σ. Η εκλεγείσα Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει, αν οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι και είναι ταμειακώς εντάξει.

Σε καμία περίπτωση δεν θα μπορεί να λειτουργεί το Δ.Σ. με λιγότερα από πέντε (5) μέλη. Αν κατά τη διάρκεια της θητείας του Δ.Σ. κενωθεί η θέση Μέλους και δεν υπάρχει η δυνατότητα αναπλήρωσής του από τα αναπληρωματικά μέλη, συγκαλείται η Γενική Συνέλευση εντός μίας εβδομάδας και κινείται η διαδικασία διενέργειας εκλογών. Μέλος του Δ.Σ. που στερήθηκε αυτοδικαίως ή μετά από αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα ή την ελεύθερη διαχείριση της περιουσίας του, αποκλείεται από το Δ.Σ., για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.

ΑΡΘΡΟ 13

ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο ο πρόεδρος ή δύο από τα μέλη του, αφού υποβληθεί προς τούτο έγγραφη πρόταση που να αιτιολογεί την ανάγκη της έκτακτης σύγκλησης. Για να σχηματισθεί απαρτία πρέπει να υπάρχουν στο Συμβούλιο τουλάχιστον πέντε (5) μέλη παρόντα. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρισταμένων μελών, με φανερή ψηφοφορία, σε περίπτωση δε ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Μέλος που απουσιάζει και ούτε συμμετέχει δια μέσου επιστολής, φαξ, τηλεγραφήματος, πληρεξουσίου ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (E-mail) σε περισσότερες από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις κηρύσσεται έκπτωτο με απόφαση του Δ.Σ. και αντικαθίσταται οριστικά με απόφαση του Δ.Σ. με το αμέσως επόμενο αναπληρωματικό μέλος. Σε περιπτώσεις αμέλειας ή μη σωστής εκπλήρωσης των καθηκόντων του Μέλους του Δ.Σ., αρμόδια για την αντικατάστασή του είναι η Γ.Σ., μετά από καταγγελία του Δ.Σ. σε αυτήν.

Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορούν να παρίστανται και να εκφράζουν την άποψή τους, χωρίς δικαίωμα ψήφου όλα τα μέλη του Σωματείου. Εφόσον ζητηθεί εγγράφως από τα δύο τρίτα (2/3) όλων των μελών του Σωματείου, θέμα ή απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να παραπεμφθεί στη Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 14

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Δ.Σ. συζητεί και λαμβάνει αποφάσεις για κάθε θέμα που σχετίζεται με τους Σκοπούς του Σωματείου, εκτός από εκείνα για τα οποία είναι αρμόδια η Γενική Συνέλευση. Έχει την ευθύνη της διαχείρισης της περιουσίας του Σωματείου. Αποφασίζει σύμφωνα με τον προϋπολογισμό για κάθε δαπάνη και για κάθε σύμβαση που αφορά το Σωματείο. Υποβάλλει στην Εκλογο-απολογιστική Συνέλευση τον οικονομικό απολογισμό του έτους που έκλεισε και τον προϋπολογισμό του έτους που άρχισε. Συντάσσει και υποβάλλει για έγκριση στη Γ.Σ. τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας του Σωματείου, μέσα στα όρια του πνεύματος και των σκοπών του Σωματείου.

Φροντίζει για την ακριβή τήρηση του Καταστατικού, επιμελείται την πρόοδο του Σωματείου, υλοποιεί τις αποφάσεις της Γ.Σ., εφόσον δεν αντιβαίνουν στο Καταστατικό και την ισχύουσα νομοθεσία και λογοδοτεί για κάθε ενέργειά του στη Γ.Σ. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι υπεύθυνα προσωπικά και αλληλέγγυα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από το Καταστατικό αυτό, και δεν ευθύνονται μόνο για τις αποφάσεις που πήρε το συμβούλιο, όταν απουσίαζαν ή γι’ αυτές στις οποίες διαφώνησαν και γράφτηκε η διαφωνία τους στα πρακτικά.

Με απόφαση του Δ.Σ. συνιστώνται επιτροπές αποτελούμενες από όλων των ειδών τα μέλη κατά ειδικό αντικείμενο, στις οποίες ανατίθεται συγκεκριμένο έργο. Κάθε επιτροπή εισηγείται στο Δ.Σ. επί της πορείας των εργασιών της ή το πόρισμα αυτής.

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. τηρούνται από το Γενικό Γραμματέα του Σωματείου και επικυρώνονται από τον ίδιο και τον πρόεδρο, με δική τους ευθύνη. Έτσι οι αποφάσεις του Δ.Σ. ισχύουν εφόσον καταχωρηθούν στο βιβλίο των πρακτικών και υπογραφούν από τα κατά τη λήψη των αποφάσεων παρόντα μέλη.

ΑΡΘΡΟ 15

ΠΑΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

          Τα όργανα της διοίκησης του Σωματείου παύουν να ασκούν τα καθήκοντά τους με την λήξη της διετούς θητείας τους ή με απόφαση της Γ.Σ., η οποία την λαμβάνει κατά τους όρους που ισχύουν και για την εκλογή του Δ.Σ. ή κατόπιν παραπομπής της Ε.Ε. στη Γ.Σ. ή με την διάλυση του Σωματείου ή με έκπτωση που γίνεται με πράξη της εποπτεύουσας αρχής, ή για καθαρά πραγματικούς λόγους όπως θάνατος, παραίτηση, δικαιοπρακτική ανικανότητα τόσων μελών, ώστε να μην είναι δυνατή η κατά το καταστατικό απαιτούμενη απαρτία και πλειοψηφία – οπότε διορίζεται προσωρινή διοίκηση, κλπ.

         Για τους ίδιους λόγους χωρεί παύση της ιδιότητας μέλους της διοικήσεως του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον κάθε Αρχής και Δικαστηρίου και σε όλες τις σχέσεις και δραστηριότητες με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Επίσης είναι ο αντιπρόσωπος στις σχέσεις του με οποιονδήποτε τρίτο και στα αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή όργανα, εκτός αν οριστεί γι’ αυτό το σκοπό κάποιο άλλο πρόσωπο.

Ο Πρόεδρος καλεί το Δ.Σ. σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις και καθορίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει σε αυτές και υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα τα πρακτικά των συνεδριάσεων, στα οποία αναγράφονται πάντοτε τα παρόντα μέλη. Επίσης, μαζί με το Γραμματέα υπογράφει έγγραφα, ακόμα και χωρίς απόφαση του Δ.Σ. ή της Γ.Σ., αν προκύπτει κίνδυνος από αναβολή. Μαζί με τον Ταμία υπογράφει τα χρηματικά εντάλματα.

Μεριμνά για την καλή λειτουργία του Σωματείου και την ακριβή εφαρμογή του καταστατικού και επιμελείται για τις επιδιώξεις και την επιτυχία των σκοπών του Σωματείου. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

Ο Πρόεδρος παρίσταται των εργασιών του Δ.Σ. και της Γ.Σ., προεδρεύει σε αυτές, αν δεν πρόκειται για αρχαιρεσίες και καλεί τα μέλη του Σωματείου στις Γ.Σ., σύμφωνα με το Καταστατικό, λογοδοτεί για τα πεπραγμένα του Δ.Σ. κατά την εκλογο-απολογιστική συνέλευση του μήνα Οκτωβρίου.

Η Γ.Σ. μπορεί να απονείμει στους διατελέσαντες Προέδρους του Δ.Σ. τον τίτλο του Επίτιμου Προέδρου του Σωματείου, με απόφαση που παίρνει με πλειοψηφία των δύο-τρίτων (2/3) των τακτικών μελών, παρόντων και μη.

ΑΡΘΡΟ 17

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο αντιπρόεδρος αναπληρώνει οποιοδήποτε απόν ή κωλυόμενο μέλος και κυρίως τον Πρόεδρο σε όλα τα εν γένει καθήκοντά του. Όταν ο ίδιος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Γενικός Γραμματέας, ακόμα και σε περιπτώσεις λογοδοσίας του Δ.Σ. στη Γενική Συνέλευση. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας δεν μπορούν ταυτόχρονα να ασκούν καθήκοντα Ταμία.

ΑΡΘΡΟ 18

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας ασκεί την άμεση εποπτεία για τις δραστηριότητες του Σωματείου. Διεξάγει την αλληλογραφία (έντυπη ή ηλεκτρονική) και επιμελείται την έγκυρη και έγκαιρη διεκπεραίωση κάθε εγγράφου. Τηρεί τα βιβλία των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ., το πρωτόκολλο αλληλογραφίας και το μητρώο των μελών, το οποίο περιλαμβάνει υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο, τον αριθμό Αστυνομικής Ταυτότητας και την ημερομηνία πρώτης εγγραφής του κάθε μέλους. Φυλάσσει τη σφραγίδα και το αρχείο του Σωματείου, προσυπογράφει με τον Πρόεδρο τα εξερχόμενα έγγραφα, τα εντάλματα πληρωμής και συντάσσει με τον Πρόεδρο τη λογοδοσία του Δ.Σ. στη Γ.Σ. Μαζί με τον Ταμία συντάσσει τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό κάθε διαχειριστικής περιόδου. Σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων εγκρίνει τα άρθρα που αποστέλλονται στο Ευρωπαϊκό Περιοδικό « Eurosong News » (Γιούροσονγκ Νιούζ). Όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος.

ΑΡΘΡΟ 19

ΤΑΜΙΑΣ

Ο Ταμίας είναι ο διαχειριστής της περιουσίας του Σωματείου, αυτός που μεριμνά για την είσπραξη των δικαιωμάτων εγγραφής, των συνδρομών, των έκτακτων εισφορών και γενικά των οφειλών προς το Σωματείο, με βάση σχετικές διπλότυπες αποδείξεις. Εκτελεί μετά από έγγραφη εντολή του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα ή των νόμιμων αναπληρωτών τους, κάθε πληρωμή που αποφασίζεται από το Δ.Σ. Υποβάλλει μηνιαία σε αυτό σύντομη έκθεση για την κατάσταση του Ταμείου και αναλυτική έκθεση, βεβαιούμενη από συνημμένα έγγραφα, αποδείξεις και εντάλματα και τον τελικό ισολογισμό στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου. Συντάσσει μαζί με το Γενικό Γραμματέα τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό της οικονομικής κατάστασης του Σωματείου και τον υποβάλλει στο Δ.Σ.

Τηρεί το αναλυτικό ημερολόγιο Ταμείου, καθώς και κάθε επιβαλλόμενο από την πορεία των οικονομικών του Σωματείου βιβλίο. Ο Ταμίας ευθύνεται προσωπικά και αλληλέγγυα με τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα για κάθε δαπάνη που γίνεται κατά παράβαση του Νόμου, του παρόντος Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Δ.Σ.

Κρατεί εις χείρας ποσό μέχρι εκατό ευρώ (100€) μετρητά και καταθέτει τα επιπλέον χρήματα στον Τραπεζικό Λογαριασμό επ’ ονόματι του Σωματείου. Το ανωτέρω ποσό διαφοροποιείται, με απόφαση της Γ.Σ. Καταθέτει μέσα σε έξι (6) μέρες κάθε χρηματικό ποσό ή παραστατικό με αξία μεγαλύτερη από εκατό ευρώ (100€) στον Τραπεζικό Λογαριασμό και γενικά είναι ο ίδιος υπεύθυνος για κάθε ελάττωση της χρηματικής περιουσίας του Σωματείου που προήλθε από υπαιτιότητα του ιδίου. Οι αναλήψεις χρημάτων, αν πρόκειται για ποσό κατώτερο των εκατόν πενήντα ευρώ (150€) γίνονται με έγκριση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, για ποσά μεγαλύτερα εγκρίνονται με απόφαση του Δ.Σ. Με απόφαση της Γ.Σ. αναπροσαρμόζονται τα ανώτερα ποσά. Αν ο Ταμίας κωλύεται αναπληρώνεται για το πολύ τριάντα (30) ημέρες από ένα Μέλος του Δ.Σ. που υποδεικνύει ο ίδιος (εκτός από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα) και εγκρίνεται από το Δ.Σ. Αν δεν γίνει αυτό, καθώς και σε περίπτωση που ο Ταμίας κωλύεται για διάστημα μέχρι δύο (2) μήνες, εκλέγεται αναπληρωτής του Ταμία από το Δ.Σ. ένα Μέλος του. Για διάστημα μεγαλύτερο του τριμήνου, ο Ταμίας αντικαθίσταται.

ΑΡΘΡΟ 20

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Ο Υπεύθυνος Επαρχίας-Εξωτερικού φροντίζει για την έγκαιρη ενημέρωση των μελών της επαρχίας (περιφέρειας) και του εξωτερικού, αλλά και των ατόμων που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, σχετικά με τις δραστηριότητες του Σωματείου. Φροντίζει, ώστε να παραλαμβάνουν στην ώρα τους τα περιοδικά και κάθε είδους ενημερωτικό υλικό που τους αφορά. Επιπλέον έχει το δικαίωμα είσπραξης των συνδρομών των μελών που ανήκουν στην περιφέρεια ευθύνης του καθώς και παραλαβής και προώθησης των αιτήσεων των νέων μελών της περιφέρειάς του. Επίσης, οφείλει να έρχεται σε επαφή με τους τοπικούς υπεύθυνους κάθε επαρχιακής πόλης. Ορίζονται δε τέτοιοι, σε περίπτωση που υπάρχουν στην πόλη αυτή τουλάχιστον τρία (3) μέλη του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 21

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων έρχεται σε επαφή με οργανισμούς, με τηλεοπτικά κανάλια και ραδιοφωνικούς σταθμούς, με καλλιτέχνες και μάνατζερ και γενικά με οποιονδήποτε μπορεί να βοηθήσει στην υλοποίηση των σκοπών του Σωματείου και της έρευνας πάνω στο διαγωνισμό της Γιουροβίζιον. Κανονίζει συνεντεύξεις, συναντήσεις και διαβουλεύσεις με όλους τους προαναφερθέντες φορείς και είναι υπεύθυνος μαζί με το Γενικό Γραμματέα για όλες τις καταχωρήσεις στον τύπο και τα μέσα, καθώς και για τα άρθρα που αποστέλλονται στο Ευρωπαϊκό περιοδικό « Eurosong News » (Γιούροσονγκ Νιούζ), πάντοτε με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου. Επιπλέον είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία της ιστοσελίδας του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 22

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Ο Υπεύθυνος Εκδηλώσεων και Φεστιβάλ, πλαισιωμένος από ομάδες εθελοντών, μεριμνά για τη διοργάνωση εκδηλώσεων, χοροεσπερίδων και συνεστιάσεων, διαγωνισμών και φεστιβάλ τραγουδιού, είτε στα στενά πλαίσια του Σωματείου, είτε σε συνεργασία με εξωτερικούς φορείς. Στην περίπτωση αυτή δραστηριοποιείται και ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων. Οι τρεις υπεύθυνοι (Επαρχίας-Εξωτερικού, Δημοσίων Σχέσεων, Εκδηλώσεων και Φεστιβάλ) είναι ισοδύναμοι. Σε περίπτωση κωλύματος του ενός από αυτούς, αναλαμβάνουν οι άλλοι δύο -σε συνεργασία- να διεκπεραιώσουν το έργο του. Σε περίπτωση που κωλύονται οι δύο από αυτούς, τότε ενεργοποιείται και ο Αντιπρόεδρος.

ΑΡΘΡΟ 23

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά Μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά, που εκλέγονται κάθε δύο χρόνια από τη Γ.Σ. με μυστική ψηφοφορία και σχετική πλειοψηφία. Πρόεδρος της Ε.Ε. εκλέγεται το μέλος με τις περισσότερες ψήφους και ορίζονται οι αρμοδιότητες των υπολοίπων μελών. Οι υποψήφιοι για την Ε.Ε. μπορούν να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους κατά την εκλογο-απολογιστική συνέλευση ή εντός των εφτά (7) ημερών που ορίζει η Εφορευτική Επιτροπή.

Έργο της Ε.Ε. είναι η κατ’ έτος διενέργεια ελέγχου των βιβλίων και της διαχείρισης του Ταμείου, όπως και των εργασιών του Δ.Σ., υποβάλλοντας λεπτομερή έκθεση του πορίσματος στη Γ.Σ. Εντός ενός μηνός από τη λήξη του οικονομικού έτους διενεργείται επίσης ετήσιος οικονομικός έλεγχος που υποβάλλεται στη Γ.Σ. Η Ε.Ε. δικαιούται επίσης να ελέγχει όποτε θελήσει το ταμείο του Σωματείου και να θέσει ζήτημα εμπιστοσύνης  προς το Δ.Σ. εφόσον διαπιστωθεί παρεκτροπή αυτού από τις διατάξεις του καταστατικού ή υπάρχουν αποδείξεις για οικονομικές ή άλλου είδους ατασθαλίες. Συντάσσει αιτιολογημένη έκθεση μέσα σε πέντε (5) ημέρες, ζητώντας έκτακτη Γενική Συνέλευση και την υποβάλλει σε αυτή. Η Ε.Ε. με αίτημά της έχει τη δυνατότητα να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση όποτε αυτή το κρίνει αναγκαίο.

Υποψήφιοι για την Ε.Ε. μπορούν να είναι μέλη που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τρία (3) έτη στο Σωματείο, υπό την ιδιότητα του Τακτικού Μέλους. Πρόεδρος της Ε.Ε. εκλέγεται το μέλος που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους. Τα άλλα δύο μέλη διακρίνονται στον Υπεύθυνο Οικονομικού Ελέγχου και στον Υπεύθυνο Αποδοτικότητας, οι οποίοι μπορούν να ασκήσουν κριτική στο Δ.Σ., αν υπάρχει πρόβλημα οικονομικής ή διοικητικής φύσεως, αντίστοιχα. Η Ε.Ε. δεν μπορεί να λειτουργεί με λιγότερα από δύο (2) άτομα. Σε περίπτωση που κενωθούν οι θέσεις και δεν μπορούν να αναπληρωθούν από τα αναπληρωματικά μέλη, τότε αυτομάτως προκηρύσσονται μετά από μία εβδομάδα εκλογές, για την ανάδειξη νέας Ε.Ε. Τα μέλη της Ε.Ε. δεν μπορούν να ανήκουν και στο Δ.Σ. Εάν η Ε.Ε. δεν ασκεί τα καθήκοντά της, μπορεί να παραπεμφθεί σε απολογία, ενώπιον της Γ.Σ. κατόπιν καταγγελίας είτε τουλάχιστον πέντε (5) μελών του Δ.Σ. είτε τουλάχιστον δώδεκα (12) τακτικών μελών του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 24

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Για την τροποποίηση του Καταστατικού απαιτείται απόφαση της Γ.Σ., η οποία βρίσκεται σε απαρτία με παρόντα τα μισά συν ένα Τακτικά και ταμειακώς εντάξει μέλη της και η οποία αποφασίζει με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρισταμένων μελών. Κάθε αμφισβήτηση για τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού λύεται από τη Γ.Σ. ενόψει και των αντιστοίχων διατάξεων περί Σωματείων. Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό ή από τις κείμενες διατάξεις, αποφαίνεται η Γ.Σ. με απόλυτη πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 25

ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ-ΤΥΧΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Το σωματείο διαλύεται κατά τις οριζόμενες από το Νόμο περιπτώσεις και με αποφάσεις της Γ.Σ. Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου, το Ταμείο του διατίθεται για φιλανθρωπικούς σκοπούς, το δε υλικό του σχετικά με τους προαναφερθέντες διαγωνισμούς μοιράζεται στα μέλη. Αν το Σωματείο διαλυθεί με απόφαση της Γ.Σ., τότε βρίσκεται υπό εκκαθάριση, όπου αυτή διενεργείται μέσα σε ένα χρόνο από την εγγραφή της απόφασης για διάλυση στα οικεία βιβλία. Η Γ.Σ. με την απόφαση διάλυσης καθορίζει και τους εκκαθαριστές (Δ.Σ. ή Ε.Ε.) και τη διαδικασία εκκαθάρισης, Η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των ¾ των μελών.

ΑΡΘΡΟ 26

ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Το παρόν Καταστατικό που αποτελείται από εικοσιέξι (26) άρθρα, συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από τη Γ.Σ. των μελών του Σωματείου που συνεκλήθη στη Αθήνα, σήμερα 9 Δεκεμβρίου 2012 και τελικά εγκρίθηκε, όπως ακριβώς έχει, από τα Μέλη του Σωματείου. Οι αποφάσεις των μελών θεωρούνται ισχυρές, εφόσον ελήφθησαν με την πλειοψηφία των παρόντων.