Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Του Σωματείου με την επωνυμία « ΟGAE GREECE »

 

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΟGAE GREECE, Τhe official fan club of Eurovision in Greece» (= «Ογκαέ Γκρης, Δε οφίσιαλ φαν κλαμπ οφ Γιουροβίζιον ιν Γκρης» : Το επίσημο κλαμπ θαυμαστών της Γιουροβίζιον στην Ελλάδα) – «Organisation générale des amateurs Eurovision de la Grèce» (Οργκανιζασιόν ζενεράλ ντεζ αματέρ Εροβιζιόν ντε λα Γκρες = Γενικός Οργανισμός των Θαυμαστών της Γιουροβίζιον στην Ελλάδα).

Πρόκειται για το επίσημο παράρτημα του Ευρωπαϊκού Δικτύου Σωματείων ΟGAE στην Ελλάδα.

Έδρα του Σωματείου ορίζεται η πόλη της Αθήνας, του νομού Αττικής. Το Σωματείο δύναται να αλλάζει τη διεύθυνσή των γραφείων του εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας, χωρίς τροποποίηση του Καταστατικού του. Για την αλλαγή της διεύθυνσης των γραφείων του αρκεί η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου. Το Σωματείο δύναται να ιδρύει παραρτήματα σε άλλες πόλεις χωρίς τροποποίηση του Καταστατικού του. Για την ίδρυση παραρτήματος αρκεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

Σήμα (Ι) και σφραγίδα (ΙΙ) του Σωματείου ορίζονται :

Περιγραφή : Το Σωματείο « ΟGAE GREECE » δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ

Σκοπός του παρόντος σωματείου είναι η υποστήριξη και η προώθηση του θεσμού του Πανευρωπαϊκού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Γιουροβίζιον (Eurovision Song Contest) στην Ελλάδα και του Ελληνικού τραγουδιού στο εξωτερικό. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της συμμετοχής της Ελλάδας στον ετήσιο Διαγωνισμό Τραγουδιού του δικτύου OGAE International, «OGAE Song Contest» (Ογκαέ Σονγκ Κόντεστ), που διεξάγεται από το 1986 και υποστηρίζεται από τα επίσημα κλαμπ OGAE, καθώς και μέσω των διαγωνισμών «OGAE Second Chance Contest» (Ογκαέ Σέκοντ Τσανς Κόντεστ: αφορά τραγούδια που απέτυχαν να προκριθούν στη Γιουροβίζιον) και «OGAE Video Contest» (Ογκαέ Βίντεο Κόντεστ), καθώς και μέσω άλλων συναφών διαγωνισμών.

O OGAE Greece συνεργάζεται με τα ξένα ομώνυμα κλαμπ, ως ένωση προσώπων – μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα – από το 1986, για την πληροφόρηση τόσο των μελών του, όσο και των υποστηρικτών του διαγωνισμού της Γιουροβίζιον και του OGAE. Οι λεπτομέρειες της εν γένει λειτουργίας του Σωματείου που δεν περιγράφονται από το Καταστατικό θα καθορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό που θα συντάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).

Η ενημέρωση των μελών, όπως και η σχετική προβολή του Σωματείου, επιτυγχάνονται μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του Σωματείου, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως και με κάθε δημοσίευση ή καταχώριση στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Επίσης με συνεντεύξεις, βιντεοσκοπήσεις, συνεστιάσεις, εκδηλώσεις, διαλέξεις και γενικότερα οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα σχετική με τους Σκοπούς του Σωματείου, όπως αυτοί αναφέρονται στο παρόν Καταστατικό.

 

ΑΡΘΡΟ 3

ΜΕΛΗ

Τα μέλη του Σωματείου δύνανται να είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ανεξαρτήτως ιθαγένειας ή τόπου κατοικίας, τα οποία έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα, δεν έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα, με λευκό ποινικό μητρώο, που δεν ανήκουν σε άλλα Νομικά Πρόσωπα με συναφείς σκοπούς στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, πλην των Σωματείων του δικτύου OGAE International, και με ενδιαφέρον για το θεσμό της Eurovision και τους λοιπούς σκοπούς του Σωματείου.

Τα μέλη του σωματείου διακρίνονται σε:

Α) Δόκιμα μέλη: Είναι κάθε φυσικό πρόσωπο όπως περιγράφεται ανωτέρω το οποίο υποβάλλει έγγραφη αίτηση ένταξης στο Σωματείο είτε με φυσική αλληλογραφία είτε με ηλεκτρονική μορφή ή μέσον, στην Επιτροπή Μελών (Ε.Μ.). Αφού η Ε.Μ. κάνει δεκτή την αίτηση του προσώπου σύμφωνα με τους όρους λειτουργίας της, όπως αυτοί ορίζονται στο παρόν Καταστατικό κατωτέρω στο άρθρο 20, το πρόσωπο γίνεται δόκιμο μέλος για περίοδο δώδεκα μηνών (12), η οποία αρχίζει από την ημερομηνία καταβολής της ετήσιας συνδρομής όπως ορίζεται στο Άρθρο 4. Κατά την διάρκεια της 12μηνης δοκιμαστικής περιόδου αξιολογείται το ενδιαφέρον και η συμμετοχή του ως προς τους σκοπούς του Σωματείου. Συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) χωρίς δικαίωμα ψήφου και δεν απολαμβάνει του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι. Με το πέρας της 12μηνης δοκιμαστικής περιόδου η Ε.Μ. αποφαίνεται οριστικά για την ένταξη του ή μη στο Σωματείο ως τακτικό μέλος.

Β) Τακτικά μέλη: Είναι τα μέλη του Σωματείου μετά την παρέλευση της δοκιμαστικής περιόδου, όπως περιγράφεται ανωτέρω, τα οποία είναι ταμειακώς εντάξει, όσον αφορά στην καταβολή της συνδρομής του προηγούμενου οικονομικού έτους, μέχρι την ώρα έναρξης της ετήσιας τακτικής Γ.Σ. Συμμετέχουν στην Γ.Σ. με δικαίωμα ψήφου και απολαμβάνουν του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.

Γ) Επίτιμα μέλη: Ο τίτλος του Επιτίμου μέλους απονέμεται από το Δ.Σ. σε φυσικό πρόσωπο – μέλος του Σωματείου που συνεισέφερε πολύτιμες υπηρεσίες ηθικές ή υλικές. Η απόφαση θα πρέπει να λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. του Σωματείου. Η Γ.Σ. μπορεί να απονείμει στους διατελέσαντες Προέδρους του Δ.Σ. τον τίτλο του Επίτιμου Προέδρου του Σωματείου, με απόφαση που παίρνει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των τακτικών μελών.

Δ) Φίλοι του Σωματείου: Ο τίτλος του Φίλου του Σωματείου απονέμεται από το Δ.Σ. σε φυσικό πρόσωπο – μη μέλος του Σωματείου που συνεισέφερε πολύτιμες υπηρεσίες ηθικές ή υλικές, δεν επέχει όμως τη θέση τακτικού μέλους ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού. Η απόφαση θα πρέπει να λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. του Σωματείου.

Ε) Μέλη σε αναστολή: Σε αναστολή τίθεται αυτοδικαίως το τακτικό μέλος που δεν έχει καταβάλλει την ετήσια συνδρομή του προηγούμενου οικονομικού έτους άμα τη ενάρξει της ετήσιας τακτικής Γ.Σ. Τα μέλη σε αναστολή δεν παρίστανται στην Γ.Σ., δεν έχουν δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, δεν λαμβάνουν ενημερώσεις και δεν συμμετέχουν στους διαγωνισμούς του Σωματείου. Μέλος σε αναστολή επανέρχεται στο καθεστώς του Τακτικού Μέλους εφόσον τακτοποιήσει όλες τις οικονομικές του υποχρεώσεις.

Το Σωματείο ανακηρύσσει με απόφαση της Γ.Σ. μετά από πρόταση του Δ.Σ. ευεργέτες και δωρητές. Στους παραπάνω χορηγείται αναμνηστικό δίπλωμα, με απόφαση της Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 4

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΟΥΣ

Όλα τα μέλη υποχρεούνται να καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή όπως αυτή καθορίζεται ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. και απόφαση της Γ.Σ., να συμμορφώνονται πιστά με το Καταστατικό, τις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ., να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις, στους διαγωνισμούς του δικτύου OGAE International και εν γένει στις δραστηριότητες του Σωματείου.

Τα Τακτικά μέλη υποχρεούνται να συμμετέχουν στις Γ.Σ., να ψηφίζουν σύμφωνα με το Καταστατικό πάνω σε θέματα της ημερήσιας διάταξης και να συμμετέχουν στις εκάστοτε αποφασιζόμενες κατανομές δραστηριοτήτων. Τα Τακτικά μέλη δικαιούνται να ελέγχουν τις πράξεις του Δ.Σ. μέσω των αρμοδίων οργάνων και να αποχωρούν του Σωματείου οποτεδήποτε το επιθυμήσουν με επιστολή τους, είτε με φυσική αλληλογραφία είτε με ηλεκτρονική μορφή ή μέσον, προς την Ε.Μ.

ΑΡΘΡΟ 5

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ, ΜΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΟΚΙΜΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ, ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

Η Ε.Μ. έχει το δικαίωμα να απορρίψει την αίτηση νέου μέλους όταν το υποψήφιο μέλος αποδεδειγμένα έχει ενεργήσει βλαπτικά προς το Σωματείο ή/και έχει εκφραστεί δυσφημιστικά κατά αυτού δημοσίως.

Η Ε.Μ. απορρίπτει την αίτηση νέου μέλους εφόσον το υποψήφιο μέλος έχει διατελέσει μέλος του Σωματείου και έχει παραιτηθεί από αυτό, χωρίς να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών ετών από την ημερομηνία παραίτησής του.

Η Ε.Μ. έχει το δικαίωμα να μην εντάξει Δόκιμο μέλος ως Τακτικό και να διαγράψει Τακτικό μέλος, όταν:

1) Το Δόκιμο ή το Τακτικό μέλος δεν επιδεικνύει ενδιαφέρον για την υλοποίηση των σκοπών του Σωματείου ή αντιτίθεται σε αυτούς.

2) Το Δόκιμο ή το Τακτικό μέλος παραβεί το παρόν Καταστατικό και τις αποφάσεις της Γ. Σ. και του Δ.Σ.

3) Το Δόκιμο ή το Τακτικό μέλος ενεργεί βλαπτικά προς το Σωματείο.

4) Το Δόκιμο ή το Τακτικό μέλος προβαίνει σε προπηλακισμούς ή/και εξυβρίσεις άλλων μελών ή/και δόλιες συκοφαντίες και γενικά τηρεί ανάρμοστη συμπεριφορά στο πλαίσιο του Σωματείου ή εμπλέκοντας αυτό.

Αυτοδικαίως διαγράφεται μέλος που έχει τεθεί σε αναστολή με τη συμπλήρωση διετίας από τη θέση του σε αναστολή. Τα μέλη σε αναστολή που αυτοδικαίως διαγράφησαν δύνανται να επανέλθουν ως Τακτικά μέλη εφόσον καταβάλλουν όλες τις οφειλόμενες ετήσιες συνδρομές μέχρι τη διαγραφή τους καθώς και τις συνδρομές από την διαγραφή τους έως και την ημερομηνία υποβολής αίτησης επανένταξής τους. Σε περίπτωση που δεν επιθυμούν την καταβολή των ανωτέρω συνδρομών, δύνανται να επανέλθουν στο Σωματείο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 του παρόντος Καταστατικού, περίπτωση “(Α) Δόκιμα Μέλη”.

Φυσικό πρόσωπο του οποίου η αίτηση εγγραφής στο Σωματείο έχει απορριφθεί από την Ε.Μ. δύναται να επανέλθει εκ νέου με αίτηση μετά την παρέλευση ενός (1) έτους. Φυσικό πρόσωπο του οποίου η αίτηση έχει απορριφθεί δύο (2) φορές δεν δύναται να υποβάλλει άλλη φορά αίτηση εγγραφής.

Τα παραιτηθέντα μέλη έχουν δικαίωμα να επανέλθουν, με νέα αίτηση, στο Σωματείο μετά την παρέλευση τριών (3) ετών από την ημερομηνία παραίτησής τους. Για τα παραιτηθέντα μέλη ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 του παρόντος Καταστατικού, περίπτωση “(Α) Δόκιμα Μέλη”. Το παραιτηθέν μέλος που έχει παραιτηθεί δύο (2) φορές δεν δύναται να υποβάλει άλλη φορά αίτηση εγγραφής.

Δόκιμο μέλος του οποίου η ένταξη στο Σωματείο ως Τακτικό απορρίπτεται ή Τακτικό μέλος το οποίο διαγράφεται δεν δύναται να επανέλθει στο Σωματείο.

Με την έξοδο μέλους από το Σωματείο, με οποιονδήποτε από τους στο παρόν Καταστατικό αναφερόμενους τρόπους (παραίτηση, μη ένταξη, διαγραφή), το μέλος δεν έχει κανένα δικαίωμα στην περιουσία του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 6

ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Πόρους του Σωματείου αποτελούν:

  1. Η ετήσια συνδρομή των μελών που ορίζεται από το Δ.Σ. και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση. Τυχόν αύξηση ή μείωση της ετήσιας συνδρομής εξαρτάται από τις ανάγκες του Σωματείου και αποφασίζεται ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. και έγκριση από τη Γ.Σ.
  2. Έκτακτες εισφορές από τις Γ.Σ., σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης.
  3. Δωρεές και έκτακτες χορηγίες διαφόρων αρωγών μελών και μη. Δωρητές ανακηρύσσονται με απόφαση του Δ.Σ. και έγκριση της Γ.Σ. αυτοί που προσφέρουν ποσά ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ και άνω. Για ποσά άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ ανακηρύσσονται Ευεργέτες σε πανηγυρική συνεδρίαση της Γ.Σ.
  4. Εισπράξεις εορτών, συνεστιάσεων, εράνων και λαχειοφόρων αγορών.
  5. Επιχορηγήσεις κρατικών και ιδιωτικών φορέων, οργανισμών και ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού ή από οπουδήποτε αλλού.
  6. Έσοδα από την ιστοσελίδα του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 7

ΟΡΓΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Τα όργανα του Σωματείου είναι :

Α) Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)

Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)

Δ) Η Επιτροπή Μελών (Ε.Μ.)

Το Δ.Σ., η Ε.Ε. και η Ε.Μ. δύνανται να συντάσσουν τους Εσωτερικούς Κανονισμούς λειτουργίας τους.

 

ΑΡΘΡΟ 8

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αποτελεί το ανώτατο κυρίαρχο όργανο του Σωματείου και αυτή αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το παρόν Καταστατικό σε άλλα όργανα και έχει αρμοδιότητα για όλα τα ζητήματα που ανάγονται στην εξυπηρέτηση των σκοπών του. Ακόμη έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα ώστε να εγκρίνει τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ., εποπτεύει και ελέγχει τα όργανα της Διοίκησης, παύει τα όργανα της Διοίκησης, τροποποιεί το Καταστατικό, λαμβάνει απόφαση για τη διάλυση του Σωματείου και επιλαμβάνεται για κάθε θέμα που θα αναπεμφθεί σε αυτήν.

Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από όλα τα Μέλη του Σωματείου, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των λοιπών άρθρων αυτού του καταστατικού. Μόνο τα Τακτικά Μέλη μπορούν να λάβουν μέρος στις αρχαιρεσίες της Γ. Σ. και να παρίστανται σε αυτές με δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις αυτής (τακτικές και έκτακτες). Η τελευταία συγκαλείται τακτικά κάθε έτος και έκτακτα, μετά από απόφαση του Δ.Σ. ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής ή μετά από έγγραφη αίτηση των 2/3 των τακτικών μελών του Σωματείου ή σε σχέση με όσα ορίζονται στο άρθρο 20 του παρόντος όσον αφορά στις αποφάσεις της Ε.Μ., η σύγκλησή της, δε, αφορά σε συγκεκριμένα θέματα. Η πρόσκληση στην τελευταία περίπτωση αναφέρει τα προς συζήτηση θέματα.

Η Γ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή από το νόμιμο αναπληρωτή του, κατόπιν έγγραφης προσκλήσεως όλων των μελών σε ηλεκτρονική μορφή, καθορίζοντας σαφώς το είδος της Γενικής Συνέλευσης (τακτικής ή έκτακτης), τον τόπο, την ημέρα και την ώρα, καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν. Η ανωτέρω πρόσκληση πρέπει να κοινοποιείται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της Γ.Σ.

Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίσταται σε αυτήν τουλάχιστο το ήμισυ συν ένα από τα Τακτικά Μέλη, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 4, περ. Β, με την εξαίρεση όσων ορίζονται ειδικά στα άρθρα 11, 19, 20 και 22. Η Γ.Σ. μπορεί να λαμβάνει χώρα ταυτόχρονα σε διαφορετικούς τόπους μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως καθορίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό. Αν η συνεδρίαση δεν γίνει ή αν διακοπεί ή αν δεν επιτευχθεί απαρτία, συγκαλείται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση νέα Γ.Σ., με τα ίδια ακριβώς θέματα, την ίδια ώρα μετά την παρέλευση επτά (7) ημερολογιακών ημερών. Η δεύτερη Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων μελών. Η Γ.Σ. (σε περίπτωση που δεν υπάρχει ακόμα Δ.Σ.) εκλέγει με ανάταση χειρός Πρόεδρο που διευθύνει τη συζήτηση και Γραμματέα που κρατά τα πρακτικά, τα οποία προσυπογράφει ο Πρόεδρος. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή εκείνη που συγκεντρώνει τις μισές συν μία ψήφους των μελών που παραστάθηκαν, με την εξαίρεση όσων ορίζονται ειδικά στα άρθρα 11, 19, 20 και 22.

Στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται στην αρχή κάθε έτους, υποβάλλεται από το Δ.Σ. για συζήτηση και έγκριση ο Προϋπολογισμός του οικονομικού έτους (1/1 – 31/12), ο Απολογισμός του προηγούμενου οικονομικού έτους και η Έκθεση Πεπραγμένων του Δ.Σ. Επίσης διαβάζεται φανερά η έκθεση της Ε.Ε. και απαλλάσσεται το Δ.Σ. και η Ε.Ε. από κάθε ευθύνη για τα οικονομικά και διοικητικά πεπραγμένα του προηγούμενου έτους.

Στην εκλογο-απολογιστική Γ.Σ., η οποία γίνεται δύο εβδομάδες πριν από τις εκλογές και συμπίπτει με την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε δεύτερου έτους (διετής θητεία Οργάνων), πέραν των ανωτέρω θεμάτων ορίζεται η Εφορευτική Επιτροπή για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών.

Οι ψηφοφορίες της Γ.Σ. διεξάγονται με αυτοπρόσωπη παρουσία ή με εξουσιοδοτικό έγγραφο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή και είναι φανερές, εκτός κι αν ζητηθεί να είναι μυστική από τα 2/3 των παρόντων μελών. Μυστική υποχρεωτικά θα πρέπει να είναι η ψηφοφορία για τις αρχαιρεσίες των Οργάνων, στις περιπτώσεις εμπιστοσύνης προς το Δ.Σ., την Ε.Ε. και την Ε.Μ., διάλυσης του Σωματείου και διαγραφής μελών. Στις φανερές ψηφοφορίες σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Στις μυστικές ψηφοφορίες σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μέχρις ότου προκύψει πλειοψηφία. Κάθε μέλος δικαιούται μέχρι ενός (1) εξουσιοδοτικού εγγράφου. Οι φανερές ψηφοφορίες γίνονται με ανάταση χειρός, εκτός αν αποφασίσει η Γ.Σ. κάποιο άλλο τρόπο. Οι μυστικές ψηφοφορίες θα πραγματοποιούνται με χρήση κάλπης, φυσικής ή ηλεκτρονικής.

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ-ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ψηφοφορία για την εκλογή του Δ.Σ., της Ε.Ε. και της Ε.Μ. γίνεται υπό την εποπτεία της Εφορευτικής Επιτροπής, που αποτελείται από τρία μέλη και εκλέγεται με ανάταση χειρός από την Εκλογο-Απολογιστική Γ.Σ. που συνέρχεται για να αποφασίσει για τις εκλογές, δύο εβδομάδες πριν από τη διεξαγωγή τους. Σε περίπτωση πρόωρων αρχαιρεσιών η διενέργειά τους γίνεται δυο εβδομάδες μετά την σύγκληση της έκτακτης Γ.Σ. που τις αποφασίζει. Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής, που θα επιλεγεί μεταξύ των τριών (3) μελών αυτής αναλαμβάνει αυτομάτως και το Ταμείο του Σωματείου. Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες, αρχής γενομένης την επομένη της Γ.Σ. που τις προκηρύσσει. Εντός των πρώτων επτά (7) ημερολογιακών  ημερών του ανωτέρω χρονικού διαστήματος οι υποψήφιοι για το Δ.Σ., την Ε.Ε. και την Ε.Μ. παρουσιάζουν την υποψηφιότητά τους εγγράφως (με επιστολή ή ηλεκτρονική υποβολή) στην Εφορευτική Επιτροπή. Υποψηφιότητες γίνονται δεκτές μέχρι την 23:59 της έβδομης ημερολογιακής ημέρας του χρονικού διαστήματος που ξεκινά από την επομένη της Γ.Σ. που προκηρύσσει τις αρχαιρεσίες. Οι υποψήφιοι για το Δ.Σ., την Ε.Ε. και την Ε.Μ. δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. Για το Δ.Σ. υποψήφιοι μπορεί να είναι όλα τα Τακτικά μέλη του Σωματείου. Για την Ε.Ε. υποψήφιοι μπορεί να είναι τα Τακτικά μέλη του Σωματείου που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) συνεχόμενα έτη προ της υποβολής υποψηφιότητας στο Σωματείο, υπό την ιδιότητα του Τακτικού μέλους. Για την Ε.Μ. υποψήφιοι μπορεί να είναι τα Τακτικά μέλη του Σωματείου που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον οκτώ (8) συνεχόμενα έτη προ της υποβολής υποψηφιότητας στο Σωματείο, υπό την ιδιότητα του Τακτικού μέλους. Δεν δύναται κάθε μέλος να είναι υποψήφιο για περισσότερα από ένα (1) Όργανα. Η εκλεγείσα Εφορευτική επιτροπή ελέγχει αν οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι κατά τα ανωτέρω. Στο τέλος του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των επτά (7) ημερολογιακών ημερών ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής ανακοινώνει τον καταρτισμένο πίνακα όλων των υποψηφίων ανά όργανο.

Μέλημα της Εφορευτικής Επιτροπής είναι να ενημερώνει τα τακτικά μέλη του Σωματείου για τον τρόπο διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των Οργάνων του Σωματείου πραγματοποιούνται:

  1. Με φυσική παρουσία στο ή στα εκλογικά κέντρα που θα ορίσει η Εφορευτική Επιτροπή.
  2. Με επιστολική ψήφο. Επιστολική ψήφος νοείται η ψήφος η οποία διενεργείται με την αποστολή από την Εφορευτική Επιτροπή ψηφοδελτίων και φακέλων όμοιων με εκείνους που θα χρησιμοποιηθούν για την ψηφοφορία με φυσική παρουσία στο ή στα εκλογικά κέντρα, σε όσα μέλη δηλώσουν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος που θα ορίσει η Εφορευτική Επιτροπή ότι επιθυμούν να ψηφίσουν με αυτόν τον τρόπο. Συγκεκριμένα το τακτικό μέλος που θα επιλέξει αυτόν τον τρόπο ψηφοφορίας συμπληρώνει το ψηφοδέλτιο ανά Όργανο, τοποθετεί το ψηφοδέλτιο στον φάκελο που του έχει αποσταλεί ανώνυμα, τον οποίο και αποστέλλει εντός ξεχωριστού φακέλου στην Εφορευτική Επιτροπή. Η Εφορευτική Επιτροπή στην έναρξη της ψηφοφορίας με φυσική παρουσία στο εκλογικό κέντρο των Αθηνών ανοίγει τους επιστολικούς φακέλους και τοποθετεί τους σφραγισμένους φακέλους στην κάλπη, ΚΑΙ
  3. Μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας ψηφοφορίας, η οποία θα διασφαλίζει κατά τρόπο απόλυτο την μυστικότητα της ψηφοφορίας και την άπαξ συμμετοχή εκάστου Τακτικού μέλους σε αυτήν.

Κάθε μέλος του σωματείου συμμετέχει στην ψηφοφορία με μία (1) μόνο ψήφο. Ο μέγιστος αριθμός σταυρών για την εκλογή Δ.Σ. ορίζεται σε τέσσερις (4) και από το ψηφοδέλτιο εκλέγονται οι πρώτοι επτά (7) υποψήφιοι που πλειοψήφησαν. Για την εκλογή Ε.Ε., ο μέγιστος αριθμός σταυρών ορίζεται σε δύο (2) και από το ψηφοδέλτιο εκλέγονται οι πρώτοι τρεις (3) υποψήφιοι. Για την εκλογή Ε.Μ., ο μέγιστος αριθμός σταυρών ορίζεται σε τρεις (3) και από το ψηφοδέλτιο εκλέγονται οι πρώτοι πέντε (5) υποψήφιοι.

Η Εφορευτική Επιτροπή διενεργεί μετά το πέρας της ψηφοφορίας τη διαλογή των ψηφοδελτίων της φυσικής παρουσίας και των επιστολικών ψήφων, τα οποία πρέπει να είναι σε σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρό της φάκελο, λαμβάνει από την ηλεκτρονική πλατφόρμα το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, καταρτίζει τον πίνακα, υπογράφει το πρακτικό της ψηφοφορίας και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες υποψηφίους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων, τόσο για την εκλογή των τακτικών μελών των Οργάνων όσο και των αναπληρωματικών. Κατά την εκλογή η Εφορευτική Επιτροπή αποφασίζει κατά πλειοψηφία για τις ενστάσεις που υποβάλλονται σε αυτήν, καθώς και για κάθε ζήτημα που προκύπτει.

 Στην περίπτωση κατά την οποία δεν συμπληρωθούν οι απαιτούμενες υποψηφιότητες ανά Όργανο (κατ’ ελάχιστον τόσοι υποψήφιοι όσα και τα μέλη του Οργάνου και τα αναπληρωματικά τους μέλη) δεν διενεργούνται αρχαιρεσίες για το Όργανο αυτό, η δε θητεία των απερχόμενων μελών του Οργάνου αυτού παρατείνεται αυτοδίκαια για τουλάχιστον ένα εξάμηνο. Μέχρι το πέρας του εξαμήνου η Γ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει νέες αρχαιρεσίες για την εκλογή των μελών του Οργάνου αυτού για το υπόλοιπο της τρέχουσας θητείας.

Σε περίπτωση κατά την οποία στη διάρκεια της δεκαπενθήμερης προεκλογικής περιόδου ανακύψει οποιοδήποτε ζήτημα που μπορεί να παρακωλύσει την διενέργεια των αρχαιρεσιών (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά παραίτηση υποψηφίου και συνακόλουθη μη συμπλήρωση ελάχιστου αριθμού υποψηφίων ανά Όργανο, ενστάσεις προς την Εφορευτική Επιτροπή) η Εφορευτική Επιτροπή υποχρεούται να συγκαλέσει άμεσα και χωρίς προθεσμία σύγκλησης έκτακτη Γενική Συνέλευση προκειμένου να αποφασιστεί η τύχη των αρχαιρεσιών και η δυνατότητα παράτασης αυτών.

ΑΡΘΡΟ 10

ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το σωματείο διοικεί Δ.Σ. που αποτελείται από επτά (7) τακτικά εκλεγόμενα Μέλη και περιλαμβάνει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Υπεύθυνο Επαρχίας-Εξωτερικού, τον Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων και τον Υπεύθυνο Εκδηλώσεων και Φεστιβάλ. Εκλέγονται επίσης και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη, τα οποία αναπληρούν τα παραιτηθέντα ή – για οποιοδήποτε λόγο – κηρυγμένα έκπτωτα μέλη του Δ.Σ. Το Δ.Σ. εκλέγεται για δύο (2) έτη από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία πρέπει να συνέλθει στις αρχές κάθε δεύτερου έτους, το αργότερο μέχρι 31/1.

Στην περίπτωση που δεν καταστεί για οποιοδήποτε λόγο δυνατή η διενέργεια αρχαιρεσιών με το πέρας της θητείας του Δ.Σ. δύναται να παρατείνεται η θητεία αυτού για χρονικό διάστημα το οποίο θα αποφασίζει η Γ.Σ. και το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.

Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής, ο οποίος εν τω μεταξύ κρατά το ταμείο του Σωματείου, συγκαλεί τους εκλεγέντες εντός τριών (3) ημερών από τις εκλογές, προκειμένου να συγκροτηθούν σε σώμα. Οι θέσεις που θα καταλάβει κάθε ένας από τους επιτυχόντες καθορίζεται με μεταξύ τους ψηφοφορία, ξεκινώντας από τον πρώτο επιτυχόντα ο οποίος ανακοινώνει τη θέση που επιθυμεί να καταλάβει. Στη συνέχεια, ακολουθούν ο δεύτερος και ούτω καθεξής. Σε περίπτωση που περισσότερα από δύο άτομα ενδιαφέρονται για μία θέση, όποια κι αν είναι αυτή, γίνεται ψηφοφορία, με ανάταση χειρός. Σε περίπτωση ισοψηφίας, επικρατεί το παλαιότερο μέλος. Στην όλη διαδικασία προεδρεύει ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής, ο οποίος και παραδίδει το Ταμείο στον νεοεκλεγέντα Ταμία. Αμέσως μετά, ο νέος Πρόεδρος ανακοινώνει πανηγυρικά τις θέσεις του καθενός από τα επτά μέλη του Δ.Σ. Μέχρι να αναλάβει τα καθήκοντά του το νέο συμβούλιο, εξακολουθεί να διοικεί το παλιό με περιορισμένες όμως αρμοδιότητες που θα οριστούν από τον εσωτερικό κανονισμό του Σωματείου. Το απερχόμενο Δ.Σ. παραδίδει τη διοίκηση του Σωματείου μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συγκρότηση του νέου. Σε περίπτωση που το απερχόμενο Δ.Σ. αμελεί ή αρνείται να παραδώσει στο νέο, το τελευταίο αναλαμβάνει τη διοίκηση και ειδοποιεί τη δημόσια αρχή που το εποπτεύει στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Τότε τα μέλη του απερχόμενου Δ.Σ. ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον για κάθε ζημία του Σωματείου.

Σε καμία περίπτωση δεν θα μπορεί να λειτουργεί το Δ.Σ. με λιγότερα από πέντε (5) μέλη. Στην περίπτωση κατά την οποία το Δ.Σ. λειτουργεί με πενταμελή σύνθεση κατά τα ανωτέρω και κατά τη διάρκεια της θητείας του κενωθεί η θέση Μέλους και δεν υπάρχει η δυνατότητα αναπλήρωσής του από τα αναπληρωματικά μέλη, συγκαλείται η Γενική Συνέλευση εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών και κινείται η διαδικασία διενέργειας εκλογών. Μέλος του Δ.Σ. που στερήθηκε αυτοδικαίως ή μετά από αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα ή την ελεύθερη διαχείριση της περιουσίας του, αποκλείεται από το Δ.Σ., για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.

ΑΡΘΡΟ 11

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – ΠΑΥΣΗ

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο ο Πρόεδρος ή δύο από τα μέλη του, αφού υποβληθεί προς τούτο έγγραφη πρόταση (με επιστολή ή ηλεκτρονική αλληλογραφία) που να αιτιολογεί τους λόγους της έκτακτης σύγκλησης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Για να σχηματισθεί απαρτία πρέπει να υπάρχουν στο Συμβούλιο τουλάχιστον πέντε (5) μέλη παρόντα. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρισταμένων μελών, με φανερή ψηφοφορία, σε περίπτωση δε ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Μέλος που απουσιάζει και ούτε συμμετέχει δια μέσου επιστολής, φαξ, τηλεγραφήματος, πληρεξουσίου ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (E-mail) σε περισσότερες από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις κηρύσσεται έκπτωτο με απόφαση του Δ.Σ. και αντικαθίσταται οριστικά με απόφαση του Δ.Σ. με το αμέσως επόμενο αναπληρωματικό μέλος. Σε περιπτώσεις αμέλειας ή πλημμελούς  εκπλήρωσης των καθηκόντων Μέλους του Δ.Σ. ή την υποβολή πρότασης μομφής από το Δ.Σ. κατά μέλους αυτού, την απόφαση επί της πρότασης μομφής λαμβάνει η Γ.Σ. σε έκτακτη συνεδρίασή μετά από σχετική σύγκλησή της από το Δ.Σ.

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. που αφορούν στα μέλη και την λειτουργία του Σωματείου γνωστοποιούνται στα μέλη με κάθε τρόπο που το Δ.Σ. κρίνει πρόσφορο και προσβάσιμο σε όλα τα μέλη. Εφόσον ζητηθεί εγγράφως από τα δύο τρίτα (2/3) όλων των μελών του Σωματείου, θέμα ή απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να παραπεμφθεί στη Γ.Σ.

Το Δ.Σ. συζητεί και λαμβάνει αποφάσεις για κάθε θέμα που σχετίζεται με τους Σκοπούς του Σωματείου, εκτός από εκείνα για τα οποία είναι αρμόδια η Γ.Σ. Έχει την ευθύνη της διαχείρισης της περιουσίας του Σωματείου. Αποφασίζει σύμφωνα με τον προϋπολογισμό για κάθε δαπάνη και για κάθε σύμβαση που αφορά στο Σωματείο. Υποβάλλει στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση τον απολογισμό του οικονομικού έτους που έκλεισε και τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους που άρχισε. Συντάσσει και υποβάλλει για έγκριση στη Γ.Σ. τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Σωματείου, μέσα στα όρια του πνεύματος και των σκοπών του Σωματείου.

Φροντίζει για την ακριβή τήρηση του Καταστατικού, επιμελείται την πρόοδο του Σωματείου, υλοποιεί τις αποφάσεις της Γ.Σ., εφόσον δεν αντιβαίνουν στην ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του παρόντος Καταστατικού οι διατάξεις του οποίου είναι δεσμευτικές για τη λειτουργία του Σωματείου, και λογοδοτεί για κάθε ενέργειά του στη Γ.Σ. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι υπεύθυνα προσωπικά και αλληλέγγυα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από το Καταστατικό αυτό, και δεν ευθύνονται μόνο για τις αποφάσεις που πήρε το συμβούλιο όταν απουσίαζαν, ή γι’ αυτές στις οποίες διαφώνησαν και γράφτηκε η διαφωνία τους στα πρακτικά.

Με απόφαση του Δ.Σ. συνιστώνται επιτροπές αποτελούμενες από τα Τακτικά μέλη κατά ειδικό αντικείμενο, στις οποίες ανατίθεται συγκεκριμένο έργο. Κάθε επιτροπή εισηγείται στο Δ.Σ. επί της πορείας των εργασιών της ή το πόρισμα αυτής.

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. τηρούνται από το Γενικό Γραμματέα του Σωματείου και επικυρώνονται από τον ίδιο και τον Πρόεδρο, με δική τους ευθύνη. Έτσι οι αποφάσεις του Δ.Σ. ισχύουν εφόσον καταχωρηθούν στο βιβλίο των πρακτικών και υπογραφούν από τα κατά τη λήψη των αποφάσεων παρόντα μέλη.

Το Δ.Σ. παύει να ασκεί τα καθήκοντά του με την λήξη της διετούς θητείας του ή με απόφαση της Γ.Σ. μετά από πρόταση των 2/3 των Τακτικών μελών του Σωματείου και σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. Η εν λόγω έκτακτη Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τα 3/4 των Τακτικών μελών. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας συγκαλείται εκ νέου Γ.Σ. μετά την παρέλευση επτά (7) ημερολογιακών ημερών με απαιτούμενη απαρτία των 2/3 των Τακτικών μελών. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών.  Ομοίως το Δ.Σ. μπορεί να παυθεί κατόπιν παραπομπής του από την Ε.Ε. στη Γ.Σ., η οποία αποφασίζει με την απαρτία και την πλειοψηφία που προαναφέρονται, ή με την διάλυση του Σωματείου ή με έκπτωση που γίνεται με πράξη της εποπτεύουσας αρχής, ή για καθαρά πραγματικούς λόγους όπως θάνατος, παραίτηση, δικαιοπρακτική ανικανότητα τόσων μελών, ώστε να μην είναι δυνατή η κατά το καταστατικό απαιτούμενη απαρτία και πλειοψηφία, οπότε διορίζεται από τη Γ.Σ. τριμελής προσωρινή διοίκηση, η οποία θα αποφασίζει μόνο για τα τρέχοντα θέματα του Σωματείου καθώς και για κάθε έκτακτη ανάγκη αυτού, η δε Γ.Σ. οφείλει να συγκαλέσει αρχαιρεσίες εντός διμήνου από την παύση του Δ.Σ.

Για τους ίδιους λόγους χωρεί παύση της ιδιότητας μέλους της διοικήσεως του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 12

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον κάθε Αρχής και Δικαστηρίου και σε όλες τις σχέσεις και δραστηριότητες με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Επίσης είναι ο αντιπρόσωπος στις σχέσεις του με οποιονδήποτε τρίτο και στα αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή όργανα, εκτός αν οριστεί γι’ αυτό το σκοπό κάποιο άλλο πρόσωπο.

Ο Πρόεδρος καλεί το Δ.Σ. σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις και καθορίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει σε αυτές και υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα τα πρακτικά των συνεδριάσεων, στα οποία αναγράφονται πάντοτε τα παρόντα μέλη. Επίσης, μαζί με το Γενικό Γραμματέα υπογράφει έγγραφα, ακόμα και χωρίς απόφαση του Δ.Σ. (με εκ των υστέρων έγκριση από το Δ.Σ.), αν προκύπτει κίνδυνος από αναβολή. Μαζί με τον Ταμία και τον Γενικό Γραμματέα υπογράφει τα χρηματικά εντάλματα.

Μεριμνά για την καλή λειτουργία του Σωματείου και την ακριβή εφαρμογή του Καταστατικού και επιμελείται για τις επιδιώξεις και την επιτυχία των σκοπών του Σωματείου. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

Ο Πρόεδρος παρίσταται στις εργασίες του Δ.Σ. και της Γ.Σ., προεδρεύει σε αυτές, αν δεν πρόκειται για αρχαιρεσίες, και καλεί τα μέλη του Σωματείου στις Γ.Σ., σύμφωνα με το Καταστατικό, λογοδοτεί για τα πεπραγμένα του Δ.Σ. κατά την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση.

Ο Πρόεδρος δύναται να μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων εκπροσωπήσεως του Σωματείου έναντι τρίτων (Τράπεζες, κ.λπ.) σε άλλο μέλος του Δ.Σ. ή και δικηγόρο με παροχή σχετικής πληρεξουσιότητας, μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 13

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει οποιοδήποτε απόν ή κωλυόμενο μέλος, εκτός από τα ειδικώς οριζόμενα ως προς τον Ταμία στο άρθρο 15 και κυρίως τον Πρόεδρο σε όλα τα εν γένει καθήκοντά του. Όταν ο ίδιος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Γενικός Γραμματέας, ακόμα και σε περιπτώσεις λογοδοσίας του Δ.Σ. στη Γ.Σ. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας δεν μπορούν ταυτόχρονα να ασκούν καθήκοντα Ταμία.

ΑΡΘΡΟ 14

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας ασκεί την άμεση εποπτεία για τις δραστηριότητες του Σωματείου. Διεξάγει την αλληλογραφία (έντυπη ή ηλεκτρονική) και επιμελείται την έγκυρη και έγκαιρη διεκπεραίωση κάθε εγγράφου. Τηρεί τα βιβλία των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ., το πρωτόκολλο αλληλογραφίας και το μητρώο των μελών, το οποίο περιλαμβάνει υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο, την ημερομηνία γέννησης, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, την ημερομηνία πρώτης εγγραφής του κάθε μέλους, καθώς και τις ημερομηνίες τυχόν παραίτησης, διαγραφής, αναστολής και επανεγγραφής. Φυλάσσει τη σφραγίδα και το αρχείο το Σωματείου, προσυπογράφει με τον Πρόεδρο τα εξερχόμενα έγγραφα, με τον Πρόεδρο και τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμής και συντάσσει με τον Πρόεδρο τη λογοδοσία του Δ.Σ. στη Γ.Σ. Μαζί με τον Ταμία συντάσσει τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό κάθε οικονομικού έτους. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

ΑΡΘΡΟ 15

ΤΑΜΙΑΣ

Ο Ταμίας είναι ο διαχειριστής της περιουσίας του Σωματείου, αυτός που μεριμνά για την είσπραξη των δικαιωμάτων εγγραφής, των συνδρομών, των έκτακτων εισφορών και γενικά των οφειλών προς το Σωματείο, με βάση σχετικές διπλότυπες αποδείξεις. Εκτελεί μετά από έγγραφη εντολή του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα ή των νόμιμων αναπληρωτών τους, κάθε πληρωμή που αποφασίζεται από το Δ.Σ. Υποβάλλει μηνιαία σε αυτό σύντομη έκθεση για την κατάσταση του Ταμείου και αναλυτική έκθεση, βεβαιούμενη από συνημμένα έγγραφα, αποδείξεις και εντάλματα και τον τελικό ισολογισμό στο τέλος κάθε οικονομικού έτους. Συντάσσει μαζί με το Γενικό Γραμματέα τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό της οικονομικής κατάστασης του Σωματείου και τους υποβάλλει στο Δ.Σ.

Τηρεί το αναλυτικό ημερολόγιο Ταμείου, καθώς και κάθε επιβαλλόμενο από την πορεία των οικονομικών του Σωματείου βιβλίο. Ο Ταμίας ευθύνεται προσωπικά και αλληλέγγυα με τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα για κάθε δαπάνη που γίνεται κατά παράβαση του Νόμου, του παρόντος Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Δ.Σ.

Κρατεί εις χείρας ποσό μέχρι εκατό ευρώ (100€) μετρητά και καταθέτει τα επιπλέον χρήματα στον Τραπεζικό Λογαριασμό επ’ ονόματι του Σωματείου. Το ανωτέρω ποσό διαφοροποιείται, με απόφαση της Γ.Σ. Καταθέτει μέσα σε έξι (6) μέρες κάθε χρηματικό ποσό ή παραστατικό με αξία μεγαλύτερη από εκατό ευρώ (100€) στον Τραπεζικό Λογαριασμό και γενικά είναι ο ίδιος υπεύθυνος για κάθε ελάττωση της χρηματικής περιουσίας του Σωματείου που προήλθε από υπαιτιότητα του ιδίου. Οι αναλήψεις χρημάτων, αν πρόκειται για ποσό κατώτερο των εκατόν πενήντα ευρώ (150€) γίνονται με έγκριση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, για ποσά μεγαλύτερα εγκρίνονται με απόφαση του Δ.Σ. Με απόφαση της Γ.Σ. αναπροσαρμόζονται τα ανώτερα ποσά. Αν ο Ταμίας κωλύεται αναπληρώνεται για το πολύ τριάντα (30) ημέρες από ένα Μέλος του Δ.Σ. που υποδεικνύει ο ίδιος (εκτός από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα) και εγκρίνεται από το Δ.Σ. Αν δεν γίνει αυτό, καθώς και σε περίπτωση που ο Ταμίας κωλύεται για διάστημα μέχρι δύο (2) μήνες, εκλέγεται αναπληρωτής του Ταμία από το Δ.Σ. ένα Μέλος του. Για διάστημα μεγαλύτερο του τριμήνου, ο Ταμίας αντικαθίσταται.

ΑΡΘΡΟ 16

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Ο Υπεύθυνος Επαρχίας-Εξωτερικού φροντίζει για την έγκαιρη ενημέρωση των μελών της επαρχίας (περιφέρειας) και του εξωτερικού, αλλά και των ατόμων που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, σχετικά με τις δραστηριότητες του Σωματείου. Φροντίζει, ώστε να παραλαμβάνουν κάθε είδους υλικό που τους αφορά. Επιπλέον έχει το δικαίωμα είσπραξης των συνδρομών των μελών που ανήκουν στην περιφέρεια ευθύνης του, σε συνεννόηση με τον Ταμία, καθώς και παραλαβής και προώθησης των αιτήσεων των νέων μελών της περιφέρειάς του. Επίσης, οφείλει να έρχεται σε επαφή με τους τοπικούς υπεύθυνους κάθε επαρχιακής πόλης. Δύναται δε να ορίζονται τέτοιοι, σε περίπτωση που υπάρχουν στην πόλη αυτή τουλάχιστον τρία (3) μέλη του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 17

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων έρχεται σε επαφή με οργανισμούς, με τηλεοπτικά κανάλια και ραδιοφωνικούς σταθμούς, με καλλιτέχνες και μάνατζερ και γενικά με οποιονδήποτε μπορεί να βοηθήσει στην υλοποίηση των σκοπών του Σωματείου και της έρευνας πάνω στο διαγωνισμό της Γιουροβίζιον. Κανονίζει συνεντεύξεις, συναντήσεις και διαβουλεύσεις με όλους τους προαναφερθέντες φορείς και είναι υπεύθυνος μαζί με το Γενικό Γραμματέα για όλες τις καταχωρήσεις στον τύπο και τα μέσα, πάντοτε με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου. Επιπλέον είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία της ιστοσελίδας του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 18

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Ο Υπεύθυνος Εκδηλώσεων και Φεστιβάλ, πλαισιωμένος από ομάδες εθελοντών, μεριμνά για τη διοργάνωση εκδηλώσεων, χοροεσπερίδων και συνεστιάσεων, διαγωνισμών και φεστιβάλ τραγουδιού, είτε στο στενό πλαίσιο του Σωματείου, είτε σε συνεργασία με εξωτερικούς φορείς. Στην περίπτωση αυτή δραστηριοποιείται και ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων. Οι τρεις υπεύθυνοι (Επαρχίας-Εξωτερικού, Δημοσίων Σχέσεων, Εκδηλώσεων και Φεστιβάλ) συνεργάζονται και σε περίπτωση κωλύματος του ενός από αυτούς, αναλαμβάνουν οι άλλοι δύο – σε συνεργασία – να διεκπεραιώσουν το έργο του. Σε περίπτωση που κωλύονται οι δύο από αυτούς, τότε ενεργοποιείται και ο Αντιπρόεδρος.

ΑΡΘΡΟ 19

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά Μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά, που εκλέγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9.

Έργο της Ε.Ε. είναι η κατ’ έτος διενέργεια ελέγχου των βιβλίων και της εν γένει οικονομικής διαχείρισης του Σωματείου υποβάλλοντας λεπτομερή έκθεση του πορίσματος στη Γ.Σ. Η Ε.Ε. δικαιούται επίσης να ελέγχει όποτε θελήσει το ταμείο του Σωματείου και να θέσει ζήτημα εμπιστοσύνης προς το Δ.Σ. εφόσον διαπιστωθεί παρεκτροπή αυτού από τις διατάξεις του καταστατικού ή υπάρχουν αποδείξεις για οικονομικές ατασθαλίες. Σε αυτήν την περίπτωση κοινοποιεί το σχετικό πόρισμα στο Δ.Σ. με γνωστοποίησή του στη Γ.Σ. και καλεί σε εξηγήσεις εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών. Σε περίπτωση που το Δ.Σ. δεν παράσχει εξηγήσεις εντός της ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας ή αν οι εξηγήσεις δεν κριθούν ικανοποιητικές, με απόφαση της Ε.Ε. με απόλυτη πλειοψηφία, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στη Γ.Σ. και απαιτείται να είναι πλήρως και ειδικώς αιτιολογημένη, η Ε.Ε. συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Πρόεδρος της Ε.Ε. εκλέγεται το μέλος που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους. Η Ε.Ε. δεν μπορεί να λειτουργεί με λιγότερα από δύο (2) άτομα. Σε περίπτωση που κενωθούν οι θέσεις και δεν μπορούν να αναπληρωθούν από τα αναπληρωματικά μέλη, τότε αυτομάτως το Δ.Σ. προκηρύσσει και διοργανώνει εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, ως αναλυτικά ορίζεται για τις αρχαιρεσίες στο άρθρο 9, εκλογές για την ανάδειξη νέας Ε.Ε.

Εάν η Ε.Ε. δεν ασκεί τα καθήκοντά της, μπορεί να παραπεμφθεί σε απολογία, ενώπιον έκτακτης Γ.Σ. κατόπιν καταγγελίας είτε τουλάχιστον πέντε (5) μελών του Δ.Σ. είτε τουλάχιστον των 2/3 των Τακτικών μελών του Σωματείου. Η εν λόγω έκτακτη Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τα 3/4 των Τακτικών μελών. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας συγκαλείται εκ νέου Γ.Σ. μετά την παρέλευση επτά (7) ημερολογιακών ημερών με απαιτούμενη απαρτία των 2/3 των Τακτικών μελών. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών.

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΩΝ

Η Επιτροπή Μελών αποτελείται από πέντε (5) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά, που εκλέγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του παρόντος Καταστατικού. Πρόεδρος της Ε.Μ. ορίζεται το μέλος που εξελέγη με τις περισσότερες ψήφους, σε περίπτωση δε ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων. Η Ε.Μ. δεν μπορεί να λειτουργεί με λιγότερα από πέντε (5) άτομα. Σε περίπτωση που κενωθούν οι θέσεις και δεν μπορούν να αναπληρωθούν από τα αναπληρωματικά μέλη, τότε αυτομάτως το Δ.Σ. προκηρύσσει και διοργανώνει εντός δεκαπενθημέρου, ως αναλυτικά ορίζεται για τις αρχαιρεσίες στο άρθρο 9, εκλογές για την ανάδειξη νέας Ε.Μ.

Η Ε.Μ. είναι υπεύθυνη αφ’ ενός για την εισαγωγή μελών, αφετέρου για τη διαγραφή μελών από το Σωματείο. Συνεδριάζει κάθε φορά που υφίσταται θέμα των αρμοδιοτήτων της προς εξέταση.

Η Ε.Μ. και πάντα σύμφωνα με τα άρθρα του παρόντος Καταστατικού (άρθρα 3, 4, 5) εξετάζει και εγκρίνει τις αιτήσεις εγγραφής νέων μελών, αποφαίνεται οριστικά για την κρίση του δόκιμου μέλους σε τακτικό μετά την παρέλευση της 12μηνης δοκιμαστικής περιόδου, αποφασίζει για τη διαγραφή μέλους κατόπιν παραπομπής του σε αυτήν από το Δ.Σ. ή από θιγόμενο Τακτικό ή Δόκιμο μέλος. Επίσης, επιλαμβάνεται θεμάτων που υποπίπτουν στην αντίληψή της και άπτονται των αρμοδιοτήτων της.

Οι ψηφοφορίες στην Ε.Μ. είναι φανερές. Για την εγγραφή νέου μέλους και την ένταξη στο Σωματείο δόκιμου μέλους ως τακτικό απαιτείται πλειοψηφία 3/5. Για την απόφαση μη ένταξης δόκιμου μέλους ως τακτικό καθώς και για την απόφαση διαγραφής μέλους απαιτείται ομοφωνία 5/5.

Για τις περιπτώσεις μη ένταξης δόκιμου μέλους ως τακτικού και διαγραφής μέλους, το μέλος καλείται να παραστεί στη συζήτηση εφόσον το επιθυμεί και να παράσχει εξηγήσεις. Η απόφαση της Ε.Μ. στις ως άνω περιπτώσεις οφείλει να είναι πλήρως και ειδικώς αιτιολογημένη και κοινοποιείται στο Δ.Σ. και ακολούθως από αυτό σε όλα τα μέλη του Σωματείου. Το έκπτωτο μέλος δύναται να προσβάλλει την απόφαση της Ε.Μ. με προσφυγή κατά της αποφάσεως αυτής η οποία ασκείται ενώπιον της Ε.Μ. και κοινοποιείται στο Δ.Σ. Επ’ αυτής αποφαίνεται έκτακτη Γ.Σ. την οποία υποχρεούται να συγκαλέσει το Δ.Σ. εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών. Η έκτακτη αυτή Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίσταται σε αυτήν και εκπροσωπείται τουλάχιστο το ήμισυ συν ένα από τα Τακτικά μέλη. Αν η συνεδρίαση δεν γίνει ή αν διακοπεί ή αν δεν επιτευχθεί απαρτία, συγκαλείται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση νέα Γ.Σ., την ίδια ώρα μετά την παρέλευση επτά (7) ημερολογιακών ημερών. Η δεύτερη Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων μελών. Κατά την συνεδρίαση της έκτακτης Γ.Σ. ο προσφεύγων και η Επιτροπή Μελών διά του Προέδρου της αναπτύσσουν τα επιχειρήματά τους επί της προσφυγής. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και για την αποδοχή της προσφυγής απαιτείται πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων.

Σε περίπτωση παραπομπής μέλους προς διαγραφή στην Ε.Μ. είτε κατόπιν καταγγελίας μέλους είτε του Δ.Σ. και απορριπτικής απόφασης της Ε.Μ. το Δ.Σ. δύναται να ασκήσει προσφυγή κατά της απόφασης αυτής της Ε.Μ. Επ’ αυτής αποφαίνεται έκτακτη Γ.Σ. σύμφωνα με τα ειδικώς ως άνω οριζόμενα.

Εάν η Ε.Μ. δεν ασκεί τα καθήκοντά της σύμφωνα με το Καταστατικό, μπορεί να παραπεμφθεί σε απολογία, ενώπιον έκτακτης Γ.Σ. κατόπιν καταγγελίας είτε τουλάχιστον πέντε (5) μελών του Δ.Σ. είτε τουλάχιστον των 2/3 των Τακτικών μελών του Σωματείου. Η εν λόγω έκτακτη Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τα 3/4 των Τακτικών μελών. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας συγκαλείται εκ νέου Γ.Σ. μετά την παρέλευση επτά (7) ημερολογιακών ημερών με απαιτούμενη απαρτία των 2/3 των Τακτικών μελών. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών.

ΑΡΘΡΟ 21

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Για την τροποποίηση του Καταστατικού απαιτείται απόφαση της Γ.Σ., η οποία βρίσκεται σε απαρτία με παρόντα τα μισά συν ένα Τακτικά και ταμειακώς εντάξει μέλη της και η οποία αποφασίζει με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρισταμένων μελών. Κάθε αμφισβήτηση για τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού λύεται από τη Γ.Σ. ενόψει και των αντιστοίχων διατάξεων περί Σωματείων. Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό ή από τις κείμενες διατάξεις, αποφαίνεται η Γ.Σ. με απόλυτη πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 22

ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ-ΤΥΧΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Το σωματείο διαλύεται κατά τις οριζόμενες από το Νόμο περιπτώσεις και με απόφαση της Γ.Σ. Για τη διάλυση του Σωματείου απαιτείται απαρτία των 4/5 των Τακτικών μελών. Αν αυτή δεν επιτευχθεί θα συνέρχεται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση νέα Γ.Σ. την ίδια ώρα μετά την παρέλευση επτά (7) ημερολογιακών ημερών. Η δεύτερη αυτή Γ.Σ βρίσκεται σε απαρτία αν παρίστανται τα 3/4 των Τακτικών μελών. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των 4/5 των παριστάμενων μελών. Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου, το Ταμείο και η όποια περιουσία κινητή ή ακίνητη διαθέτει τη δεδομένη χρονική στιγμή διατίθεται για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση η περιουσία του δεν διανέμεται μεταξύ των μελών. Αν το Σωματείο διαλυθεί με απόφαση της Γ.Σ., τότε βρίσκεται υπό εκκαθάριση, όπου αυτή διενεργείται μέσα σε ένα χρόνο από την εγγραφή της απόφασης για διάλυση στα οικεία βιβλία. Η Γ.Σ. με την απόφαση διάλυσης καθορίζει και τους εκκαθαριστές (Δ.Σ. ή Ε.Ε.) και τη διαδικασία εκκαθάρισης.

ΑΡΘΡΟ 23

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Το παρόν Καταστατικό όπως τροποποιείται ανωτέρω και κωδικοποιείται ισχύει μετά την έγκριση του από το αρμόδιο Δικαστήριο και τη συνεπεία αυτής καταχώρισή του στα οικεία βιβλία Σωματείων. Με το παρόν ρητά ορίζεται ότι η θητεία του Δ.Σ. ως και της Ε.Ε. του Σωματείου της περιόδου κατά την οποία ψηφίζεται η ως άνω τροποποίηση και κωδικοποίηση παρατείνεται μέχρι 31.01.2019, ούτως ώστε οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των Οργάνων διοίκησης να πραγματοποιηθούν με το νέο ισχύον Καταστατικό έως την ως άνω ημερομηνία και να διασφαλιστεί στο μεσοδιάστημα η συνέχεια και καλή λειτουργία του Σωματείου. Ειδικά σημειώνεται ότι οι ως άνω τροποποιούμενες και κωδικοποιούμενες διατάξεις του παρόντος Καταστατικού δεν έχουν αναδρομική ισχύ.

ΑΡΘΡΟ 24

ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Το παρόν Καταστατικό που αποτελείται από είκοσι τέσσερα (24) άρθρα, συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από τη Γ.Σ. των μελών του Σωματείου που συνεκλήθη στη Αθήνα, σήμερα 15 Ιουλίου 2018 και τελικά εγκρίθηκε, όπως ακριβώς έχει, από τα Μέλη του Σωματείου. Οι αποφάσεις των μελών θεωρούνται ισχυρές, εφόσον ελήφθησαν με την πλειοψηφία των παρόντων.

 

Ο Πρόεδρος                                                                          Η Γενική Γραμματέας

                            Ανδρέας Καλαϊτζής                                                                                Χριστίνα Ρήγα