Ενημέρωση για την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας

Ενημέρωση για την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας

 Το Σωματείο με την επωνυμία «OGAE GREECE, The official fan club of Eurovision in Greece» με έδρα την Αθήνα, (εφεξής «το Σωματείο») επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα και συγκεκριμένα το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, κινητό τηλέφωνο, ημερομηνία γέννησης, ΑΦΜ, αριθμό Δελτίου Ταυτότητας και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση προς τον σκοπό της εξέτασης του αιτήματός σας να γίνετε μέλος του Σωματείου.

Τα προσωπικά δεδομένα σας είναι προσβάσιμα σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, που ενεργούν για λογαριασμό του Σωματείου (λογιστές, προγραμματιστές κοκ) καθώς και τυχόν προστηθέντες του.  Επίσης είναι προσβάσιμα από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οργανισμούς στους οποίους η Εταιρεία υποχρεούται να διαβιβάσει τα δεδομένα σας, βάσει των διατάξεων της νομοθεσίας. Ακόμη θα είναι προσβάσιμα από τρίτους στις περιπτώσεις που είναι αναγκαίο για την προστασία των δικαιωμάτων μας, την τήρηση δικαστικής απόφασης, την ανταπόκριση σε αίτημα Κανονιστικής ή άλλης Αρχής.

Αναφορικά με τον χρόνο διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων, αυτά διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέγονται, εκτός εάν ο νόμος επιτρέπει ή επιβάλλει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα διατήρησης.

Τα δικαιώματά σας

Σε σχέση με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

  • ανάκλησης της συγκατάθεσής σας για επεξεργασία των δεδομένων σας.
  • πρόσβασης και διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων ή περιορισμού της επεξεργασίας τους ή αντίταξης στην επεξεργασία, καθώς και δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων,
  • δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
  • υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τη νομοθεσία, χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο http://www.dpa.gr. Για την άσκηση των ανωτέρων δικαιωμάτων σας, καθώς και για οποιαδήποτε επικοινωνία σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τον/την Γενικό/ή Γραμματέα του Σωματείου στο email: ogaegreece@gmail.com